۹ بهمن ۱۳۹۷
دریچه

دریچه – ۲۸

۹ بهمن ۱۳۹۷
انگاره‌ها

پیوند مکتب و قانون

…پژوهندهٔ اسلامی از همان آغاز، تفاوت اساسی میان موضع خود در برابر وظیفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را که بر عهده دارد، با موضع دیگر پژوهندگان مکاتب درمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد؛ همانان که به فرایند مطالعهٔ مکتب اقتصادی پرداخته و مکتب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص اقتصادی همچون سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری و سوسیالیسم را عرضه داشتند. این تفاوت بنیادین است که نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسیر […]
۸ بهمن ۱۳۹۷
ره‌یافت

اسلام و راه‌های قانونگذاری

چون قوانین، جز تنظیم و تحدید روابط بشر در شؤون مختلف با یکدیگر نیست و چون منشأ این روابط، قوا و غرایز انسانی است و اصول این قوا و ممیّزات انسانی، ثابت است، اصولِ قوانین، که روابط و انعکاسات آن‌ها را تحدید و تنظیم می‌نماید، باید ثابت و غیرمتغیّر باشد؛ […]
۸ بهمن ۱۳۹۷
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۸

جامعه دینی، جامعهٔ تراز است، برخوردار از درون‌مایه‌های نابِ شکوفانی و رخشانی. خداوند، پیشاهنگی، طلایه‌داری، شادابی و پیشروی جامعهٔ اسلامی و انسان مسلمان را پایندان کرده است. خواست و ارادهٔ اوست که انسانِ مسلمان، در تمامی عرصه‌ها، تمامی آوردگاه‌های عزّت‌آفرینی، میان‌دار باشد و همیشه و همه‌گاه، بدرخشد و بدرخشاند. ساختار […]
۲۶ مهر ۱۳۹۷
سرمقاله سایت

نفحه‌های ربّانی

۲۴ مهر ۱۳۹۷
دریچه

دریچه – ۲۷

۲۴ مهر ۱۳۹۷
ره‌یافت

فرآیند اجتهاد و ویژگی‌های شخصی مجتهد

… دانستیم که سرمایه ما در فرایند کشف مکتب اقتصادی در اسلام، احکام و بینش‌ها هستند. اکنون جا دارد قدری در این زمینه سخن گوییم که شیوه دستیابی به این احکام و بینش‌ها کدام است و این راه، چه خطرهایی را در کمین دارد. این از آن‌روست که وقتی مکتب […]
۲۴ مهر ۱۳۹۷
انگاره‌ها

ثابت‌ها، منشأ احکام اوّلیه

نمونه‌ای از عمده‌ترین اصول ثابت که منشأ احکام اولیّه می‌باشند، به قرار زیر است: ثابت‌ها در ارتباط انسان با خویشتن ثابت‌ها در ارتباط انسان با خویشتن‌ «آن‌چنان‌که هست‌» انسان در هر حال که باشد، دارای ثابت‌هایی است. خواه به آن‌ها آگاهی داشته باشد یا نه، البته در صورت آگاهی به […]
۲۳ مهر ۱۳۹۷
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۷

چشمِ چشمهٔ قرآن، همیشه گشوده است، پلک روی پلک نمی‌گذارد و آنی از آیینه‌داری، راه‌گشایی، کرانه‌نمایی باز نمی‌ماند. همه‌گاه، می‌بیند، آن‌چه در «انفس» آن‌به‌آن پدید می‌آید و آن‌چه در «آفاق»، جاری است، از دگردیسی‌ها، زیر و زبر شدن‌ها، نو و کهنه‌شدگی‌ها، روشنایی‌ها و تاریکی‌ها. بیدار است و بیداری را فرایاد […]
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
انگاره‌ها

ریشه‌های اساسی ثابت‌ها و ارتباط آن‌ها با متغیّرها

مباحث مربوط به ثابت و متغیّر و ارتباط آن‌دو با یکدیگر و همچنین مباحث مربوط به‌ ریشه‌های اصلی آن‌ها، از زمان‌های گذشته تاکنون، افکار عدّه‌ای از صاحب‌نظران را به خود جلب نموده است. بدیهی است که در این مورد، هم با نظریّات افراطی و [هم] تفریطی در تاریخ ‌فلسفه و […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
ره‌یافت

گنجینه‌کردن زر و سیم ممنوع

از نظر اسلام جمع و گنجینه کردن زر و سیم ممنوع است. قرآن، هم‌چنان‌که ربا را ـ که سودبَری بدون عمل و موجب تمرکز ثروت و خارج شدن [از] اقتصاد صحیح است ـ تحریم نموده، به‌طور کلّی جمع و ذخیرهٔ زر و سیم را، از هر طریق که باشد، منع […]
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۶

آیین وَحیانی، در روشنایی جان می‌گیرد، ‌می‌بالد و دامن می‌گستراند. جامعهٔ انسانی، به هر اندازه‌ای که از تاریکی‌ها دامن بگیرد و به روشنایی‌ها نزدیک گردد، شوق‌انگیزتر به‌سوی آیین وَحیانی، بال می‌گشاید و در کوی آن رَحل می‌افکند. جهل و تاریکی، اندیشه‌های دربندکشیده‌شده، تارگرفته، زنگاربسته و خمود، بال پرواز انسان را […]