تماس با مجله موضوع شناسی فقهی

نشانی دفتر مجله: قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۸، پلاک ۵۲

صندوق پستی مجله: ۸۶۹۵۵-۳۷۱۶۶

تلفن: ۳۲۹۳۶۰۴۵ - ۰۲۵

آدرس ایمیل: salam@mozoomag.ir


تماس با اعضای تحریریه مجله