همکاران فصلنامه موضوع‌شناسی فقهی

برای ارتباط با مسؤولین نشریه و تحریریه می‌توانید از آدرس‌های ایمیل زیر استفاده کنید:


صاحب امتیاز: محمدحسین فلاح‌زاده | آدرس ایمیل: fallahzadeh@mozoomag.ir

مدیرمسؤول: محمد زروندی رحمانی | آدرس ایمیل: rahmani@mozoomag.ir

سردبیر: عبدالرضا ایزدپناه | آدرس ایمیل: izadpanah@mozoomag.ir

جانشین سردبیر و ویراستار علمی: مجتبی احمدی | آدرس ایمیل: ahmadi@mozoomag.ir

مدیر اجرایی و هماهنگی: محمدجابر ایزدپناه | آدرس ایمیل: mjizadpanah@mozoomag.ir

مدیر وب سایت: محسن برجی | آدرس ایمیل: webmaster@mozoomag.ir

آدرس ایمیل رسمی مجله:  salam@mozoomag.ir


برای ارسال پیام می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید:

[mailpoetsignup mailpoetsignup-881 mailpoet_list_1 default:on "مایلید خبرنامه‌های ایمیلی موضوع‌مگ را دریافت کنید؟"]