mozoonamak-logo

مجله اینترنتی موضوع‌نامک (پیوست درگاه اینترنتی فصلنامه تخصصی موضوع‌شناسی فقهی)

شماره بیست‌و‌هشت

wings_of_night_by_nataliekelsey_d2ddpgb-fullview2

جامعه دینی، جامعهٔ تراز است، برخوردار از درون‌مایه‌های نابِ شکوفانی و رخشانی.

خداوند، پیشاهنگی، طلایه‌داری، شادابی و پیشروی جامعهٔ اسلامی و انسان مسلمان را پایندان کرده است.

خواست و ارادهٔ اوست که انسانِ مسلمان، در تمامی عرصه‌ها، تمامی آوردگاه‌های عزّت‌آفرینی، میان‌دار باشد و همیشه و همه‌گاه، بدرخشد و بدرخشاند.

ساختار و چگونگی ترکیب‌بندی بنای آیین وَحیانی – قرآنی، بسانی است که هیچ‌گاه، در هیچ برهه و فراز و نشیبی، جامعهٔ اسلامی و انسانِ باورمند و آیین‌مدار را غبار ذلّت، خوارمایگی، کهنگی، دل‌مردگی و دورشدگی از اصل خویش، در خود فرو نبَرَد و گرداب زندگی نکبت‌بار، گردامون آن‌ها را فرا نگیرد.

تمامی آموزه‌های دینی و راه و رسمی که وَحی فراروی انسانِ پای‌بند، رسم می‌کند، در این راستاست که او را از گردنه‌های سخت‌گذر و هراس‌انگیز بگذراند و ساحَت زندگی او را از آلودگی‌‌ها بپالاید و رایَت فطرت‌اش را برافرازد و زمینه‌ای بسازد و بنیادی پی‌بریزد و کانون‌هایی را برافروزد، ‌که خرد او بیدار، انگیخته و در میدان‌ّهای گوناگون،‌ قد افرازد و پرتو افشانَد و هشیاری به او بدهد، تا همه‌سونگرانه و دقیق‌اندیشانه از گوهر آزادی و اختیارِ خدادادی، پاس بدارد و با هر گونه زندگی اختیاربرافکن، جبرسالار، باتلاقی، ذلّت‌آور، عزّت‌سوز و شوکت‌برانداز، به رویارویی برخیزد و راه‌های نوشدگی جامعه، نهادینه‌سازی اختیار و آزادی و پرهیز از زندگی و راه و رسم جبرآلود را بگشاید.

متن سخن نخست

Untitled-1
Untitled411

تلاش می‌ورزیم، از کلبه‌ای که ساخته‌ایم، دریچه‌ای به‌سوی نسیم فکرهای نوگرا و مُشک‌بیز، بگشاییم

و آن‌چه را می‌انگاریم در خُنکای هرچه فزون‌تر نقش دارد، از این روزن، به بیرون بوزانیم.