mozoonamak-logo12---1

مجله اینترنتی هفتگی موضوع‌نامک (پیوست درگاه اینترنتی فصلنامه تخصصی موضوع‌شناسی فقهی)

شماره بیست‌و‌دو/ شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سخن هفته ۲۲

فریضهٔ علم، بیرق اسلام است و نشان و نُمادِ حیاتِ اسلامیان در آوردگاه‌های گوناگون.

برافراشته بودنِ بیرق و دُرَفش فریضهٔ علم، شاخصهٔ مهم سرزندگی، شادابی و حیات جامعه است.

جامعه و مردمانِ زنده، میان‌دار و در طلایهٔ حرکت، شور و نشور، بیرق دانش‌شان، افراشته و فراپیش است و فرادست و آنی نمی‌گذارند که بیرق میان‌داری و پویایی‌شان به زمین افتد، تا صف رویارو، که به کین برخاسته، گُمان بَرد، از هم فرو پاشیده‌اند و به تاخت، وارد آوردگاه شود و طومارشان را در هم پیچد.

چه بسیار از ملت‌ها، امت‌ها، تمدن‌ها و مردمانِ بر سریر عزت که چون رایت دانش‌شان فروافتاد، در گرداب‌های هراس‌انگیز فروافتادند و از دیگر سوی، بسیاری از تازش‌گرانِ بی‌دانش که سرزمینی را درنوردیدند و در چنبرهٔ قدرت خود گرفتند، در گیر و دارها و فراز و نشیب‌ها، به‌روشنی به این نتیجه رسیدند که اگر بخواهند بمانند و پایه‌های قدرت خویش را استوار سازند، گزیری نیست جز این‌که به دانش درآویزند و بیرق آن‌را برافرازند. پس بود و نبود ملت‌ها، امت‌ها و تمدن‌ها، بستگی تمام به برافراشته بودن بیرق دانش و فرو افتادن آن دارد.

ملتی رو به روشنایی در حرکت است و بر سریر عزت، که رایَتِ دانش آن در آوردگاه‌های سهمناک، غریو جنگاوران و طوفان‌های بنیان‌برافکن، افراشته باشد و آن‌به‌آن، پرتو افشاند و میمنه و میسره را روشن بدارد. و ملتی رو به باتلاق شب در حرکت است و در حال فرو رفتن به حلقوم جهنمیِ خواری و زبونی و فروافتادن از تخت و اورنگ عزت و شکوه، که بیرق دانش آن، فروافتاده و از هم گسسته باشد.

متن سخن هفته

Untitled-1

تلاش می‌ورزیم، از کلبه‌ای که ساخته‌ایم، دریچه‌ای به‌سوی نسیم فکرهای نوگرا و مُشک‌بیز، بگشاییم

و آن‌چه را می‌انگاریم در خُنکای هرچه فزون‌تر نقش دارد، از این روزن، به بیرون بوزانیم.