لوگو 24

مجله اینترنتی هفتگی موضوع‌نامک (پیوست درگاه اینترنتی فصلنامهٔ تخصصی موضوع‌شناسی فقهی)

شماره بیست‌و‌چهارم/ شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

سخن-هفته-24

فقه، چشمهٔ جوشان و زاینده است و از سازوکارهای نوشدگی برخوردار.

ساز و نهاد آن، به‌گونه‌ای است که اگر زمینه بیابد، افق‌های نو به‌روی‌اش گشوده شود و در هالهٔ اندیشه‌های روشن و نو قرار بگیرد، بدون این‌که نیازی باشد بنای کهن و دیرگهان خود را به هم بریزد و از هم فروپاشاند، سر بر آستان نوشدگی می‌گذارد و از درون، خود را باز می‌سازد.

برخورداری این دانش از نیروهای درونی بازسازنده و بازآفریننده، آن‌را دوره به دوره، بالنده و از خوشیدگی و برکنارماندگی رهانده است.

دانشی که عصرها و روزگاران بسیاری را درنوردیده و پشت سر گذارده و پرتوهای خود را آن‌به‌آن، افشانده و تاریکی‌ها را زدوده و راه سپیده را نموده، گره‌ها را گشوده و بازدارنده‌های زندگی سالم و تراز را از سر راه برداشته، بی‌گمان، از خمیره، مایه و گوهری ناب و رخشان برخوردار بوده و ارکانی استوار، که از گردش آفتاب، باد و باران نیابیده ‌گزند.

این جوشش درون و حیات‌زایی پیاپیوسته، در ذات خود از کشش و وازَنِش نیرومندی برخوردار است که اگر در نیرو و توانِ به‌سوی خود کشیدنِ سودمندی‌ها، زلال‌سازی‌ها و نیروبخشی‌ها و یا وازَنِش ناسودمندی‌ها، ‌کدری‌ها و سست‌کننده‌ها، آنی آسیب وارد آید، بی‌گمان به جوشش درونی دانش فقه، تباهی راه می‌یابد و فقه را از پویه بر مدار بهره‌مندسازی و پرتوافشانی باز می‌دارد.

متن سخن هفته

Untitled-1

تلاش می‌ورزیم، از کلبه‌ای که ساخته‌ایم، دریچه‌ای به‌سوی نسیم فکرهای نوگرا و مُشک‌بیز، بگشاییم

و آن‌چه را می‌انگاریم در خُنکای هرچه فزون‌تر نقش دارد، از این روزن، به بیرون بوزانیم.