مجله اینترنتی موضوع‌نامک، شماره سی‌و‌هفت،‌ مرداد ۱۴۰۲

سخن نخست:

انسان، آفریدهٔ برگزیده است. برگزیده شده، تا برگزیند و در پرتو گزینش‌گری، به معماری خود بپردازد و جامعه‌ای که بناست در آن روزگار بسپرد.

گسترهٔ گزینندگی او بس‌گسترده است. همهٔ ساز و نهادها و آن‌چه در پی‌ریزی، برافرازی و استوارسازی این بناهای سترگ، خود و جامعه، به‌کار می‌آید، در همهٔ گاه‌ها، در اختیار او گذارده شده است.

در نگارستان وجود، کِلک نگارگری، به خواست و ارادهٔ نگارگر ازل، برابر گوهر انسان در آفرینش، در دست خود اوست.

در این کارگاه، چهرهٔ خود را، خود می‌نگارد، رسم‌گری رسم و راه زندگی، از اندیشه خود او می‌تراود. خود اوست رقم‌زنندهٔ سعادت و شقاوت خویش.

متن سخن نخست

Untitled6

نقش حکومت در اقتصاد اسلامی

یکی از اصول مهمّ اقتصاد اسلامی، اصل دخالت حکومت در زندگی اقتصادی است؛ مسأله‌ای که به اقتصاد اسلامی توان، انعطاف‌پذیری و قدرت لازم برای جامعیت و فراگیری را می‌دهد.

متن ره‌یافت

آزادی سرمایه‌داری بی‌قید‌وبند و آثار آن

پیش از تحوّلات صنعتی  و در اوائل آن و پس از ظهور مکتب‌های کلاسیک، نظریهٔ عموم علمای اقتصادی بر اساس آزادی در مالکیّت خصوصی تولید و مصرف و توزیع و سودبری بود، چنان‌که قبلا اشاره شد، مبنای این آزادی را آزادی فطری و طبیعی می‌دانستند و عموماً معترف بودند که این آزادی، با تحوّلات اقتصادی و اوضاع اجتماعی تغییر وضع می‌دهد

متن انگاره‌ها

مقاله‌ای راه‌گشا در موضوع‌شناسی اوزان، مکاییل و مقاییس اسلامی

رسالهٔ حاضر، بررسی‌ علمی‌ و تطبیقی دربارهٔ یکی از موضوع‌های‌ مهم و حسّاس تمدن اسلامی یعنی: اوزان و مقیاس‌ها و کیل‌هاست‌ که در آن نظام‌های مختلف واحدهای اندازه‌گیری که مسلمین در ممالک مختلف اسلامی از ظهور اسلام‌، تا‌ اواسط قرن بیستم میلادی‌ در مبادله و دادوستد و خرید و فروش خارجی و داخلی و رسمی و عرفی‌ به‌کار می‌برده‌اند.

متن دیده‌وری

پژوهش

تحقیق، با آفرینشِ انسان، در هم آمیخته است.

انسان، از آن آنی که پا به فراخنای گیتی گذارد، ناگزیر برای بقا می‌بایست، راه تحقیق، حقیقت‌یابی، پرده‌افکنی از چهرۀ هَستان را پوبگیرد.

دکمه بازگشت به بالا