موضوع‌نامک در حال پوشیدن رختی نو است.

دریغ است که فرصت همراهی با خوانندگان را برای مدتی کوتاه از دست می‌دهیم، ولی امید به همراهی نونوارتر و به‌روزتر، ما را امیدوار می‌کند.

سپاس از اینکه خواننده هستید.